Politika ochrany osobních údajů a systému řízení bezpečnosti informací společnosti GoodCall

Pro zajištění našich podnikatelských cílů, aktivit a plnění legislativních požadavků vytváříme, zpracováváme a udržujeme informace různého charakteru, které vyžadují zajištění jejich bezpečnosti.

Pojmem bezpečnost informací rozumíme proces zajišťování ochrany informací na potřebné úrovni z hlediska jejich důvěrnosti, celistvosti a dostupnosti.

Mezi hlavní cíle společnosti GoodCall patří zajištění bezpečnosti informací pomocí přiměřených a odpovídajících opatření, která budou chránit informace tak, aby poskytla odpovídající míru jistoty uchazečům o zaměstnání a našim obchodním partnerům. Tento cíl je naplňován vybudováním, zavedením, provozováním, kontrolováním, údržbou a neustálým zlepšováním dokumentovaného systému řízení bezpečnosti informací v kontextu podnikatelských aktivit a rizik společnosti GoodCall. 

Politika bezpečnosti informací a související dokumentace je závazná pro všechny zaměstnance společnosti GoodCall s přístupem k chráněným informacím, a to bez ohledu na zastávanou funkci, pozici či roli ve společnosti.

Hlavní zásady a principy zajišťování bezpečnosti informací:

  • Dodržování legislativních a smluvních požadavků pro oblast bezpečnosti informací;
  • Zajišťování systematického vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti bezpečnosti informací; začleňování zabezpečení informací do odpovědnosti za práci;
  • Provádění identifikace bezpečnostních incidentů a přijímání účinných opatření pro zlepšování bezpečnosti informací; pravidelné monitorování, vyhodnocování a aktualizace analýzy bezpečnostních rizik;
  • Předcházení zneužití nebo ztrátě informací - definování odpovědnosti a způsobu ochrany při přístupu k informacím a do prostor, kde se chráněné informace nacházejí;

Sledujeme trvale nejnovější bezpečnostní hrozby i trendy v oblasti obrany proti nim a zajišťujeme tak prostředky pro plnění cílů v oblasti bezpečnosti informací a jejich pravidelným přezkoumáním směřujeme společnost GoodCall k trvalému zvyšování efektivity systému řízení bezpečnosti informací.

Tato politika je ve společnosti rozpracována do pracovních postupů a pravidel se stanovením odpovědností zaměstnanců.

Záměrem vedení společnosti GoodCall je podporovat cíle a principy bezpečnosti informací. Společnost GoodCall je členem Asociace Poskytovatelů Personálních Služeb a dodržuje Etický kodex této oborové organizace.

Mgr. Milan Novák,
jednatel společnosti GoodCall s.r.o.

Vyzkoušejte naši novou
vzdělávací platformu itjede.cz

Přejít na itjede.cz