Chcete vidět naše pracovní nabídky?
Klikněte zde

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

tímto prohlašuji, že souhlasím, aby společnost GoodCall s.r.o., se sídlem Václavské nám 1, Praha 1, 110 00, IČ: 02765861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223501 (dále jen „Společnost“) shromažďovala, zpracovávala, užila a uchovala mé osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), které jsem Společnosti poskytl/a za účelem zprostředkování zaměstnání nebo které Společnost o mě vyhledá z veřejně dostupných internetových sítí, tj. souhlasím s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním, zpřístupněním zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací (dále jen „Účel zprostředkování zaměstnání“).

Dále potvrzuji, že jsem byl/a v souladu s ustanovením § 11 Zákona informován o níže uvedených skutečnostech a jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení § 12 a § 21 Zákona.

  • Zpracovávanými osobními údaji jsou zejména osobní a prezentované údaje: jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, získané tituly, podrobné informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, emailu, tel. čísla, dosažené vzdělání a pracovní zkušenosti a praxe, současné pracovní pozice, znalostí a dovedností a požadavky poptávané pracovní pozice, brigády či praxe a dalších souvisejících nepovinných položek.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu mnou vyplněného registračního formuláře, v případě předání nebo elektronického vložení životopisu (CV) v rozsahu v něm uvedených osobních údajů nebo v rozsahu informací, které jsou o mě veřejně dostupné na příslušných internetových sítích, a to za Účelem zprostředkování zaměstnání. Zpracování osobních údajů je prováděno v prostorách Společnosti automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a/nebo manuálně formou kartotéky, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Společnosti.
  • Zpracování osobních údajů bude probíhat pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.
  • Požádá-li uchazeč o zaměstnání v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Společnost povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat s tím, že má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • Uchazeč má právo na informaci o tom, jaké konkrétní údaje a v jakém rozsahu jsou o něm zpracovávány; Na žádost uchazeče o zaměstnání je Společnost rovněž povinna prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje a v případě, že se uchazeč domnívá, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se Zákonem, je oprávněn požadovat od Společnosti vysvětlení, a dále je oprávněn požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav, zejména se pak může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, avšak pokud to není v rozporu s jinými právními předpisy.
  • Výše uvedený postup nezbavuje uchazeče o zaměstnání práva obrátit se svou žádostí či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo v případě dotčení jeho osobnostních práv žádat přiměřené zadostiučinění v souladu s občanskoprávními předpisy anebo požadovat náhradu vzniklé škody.

Společnost poučuje uchazeče o zaměstnání, že poskytnutí, resp. zpracovávání osobních údajů za Účelem zprostředkování zaměstnání je dobrovolné a osobní údaje uchazeče bude Společnost uchovávat po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Uchazeč je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracování svých osobních údajů zrušit. V takovém případě je však zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů překážkou pro zařazení a vedení uchazeče o zaměstnání v příslušné evidenci.

Používáme cookies s cílem co nejvíce Vám zpříjemnit návštěvu našich webových stránek. Tím, že stránky používáte, souhlasíte s uložením cookies na Vašem počítači/zařízení.
Zavřít Více informací