Informace o zpracování
osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen ,,GDPR")

I. Správce osobních údajů

Společnost GoodCall s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, lČ: 02765861, DIČ: CZ02765861, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C223501, (dále jen ,,správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (registrace, e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

V. Kategorie subjektů údajů

 • kandidát – uchazeč o zaměstnání
 • zaměstnanec správce
 • dodavatel služby
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

 • zpracovatel
 • potenciální zaměstnavatelé
 • státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • další příjemci (např. společnosti - Czechitas a Behavio - jakožto spoluautoři dotazníkového šetření ohledně IT náboru z listopadu 2022)

VII. Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • plnění zákonných povinností ze strany správce

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce a zpracovatel – společnost Datacruit s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 035 45 652. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce a zpracovatele jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami dle účelu správcování nebo uvedenými v uděleném souhlasu subjektu údajů, v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů 

XI. Práva subjektů údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

Pravidla pro používání Cookies

Aby náš web pracoval co nejefektivněji a vaše příští návštěva našich stránek byla pro vás snazší, používáme na našich webových stránkách nástroj pro shromáždění dat nazývaný COOKIES. Nejsme však jediní, kdo používá na internetu soubory cookies, setkáváte se s nimi i na jiných webových stránkách než jsou ty naše.

Co jsou cookies a k čemu slouží?

Cookies, neboli “sušenky”, jsou kousky informací, které váš internetový prohlížeč po návštěvě našich webových stránek uchovává, a to přímo ve vašem počítači či mobilním zařízení. Tyto uchované informace o vaší aktivitě jako je login, jazyk a jiná nastavení, jsou po určitou dobu uloženy ve vašem prohlížeči a mohou tak být využívány při další návštěvě našich stránek. Díky cookies například nemusíte na našich stránkách pokaždé vše znovu vyplňovat, cookies vám usnadní vaši práci a šetří vám tak čas. Námi používané soubory cookies vás nemohou osobně identifikovat, slouží pouze k usnadnění přístupu a aktivit na naší webové stránce.

Jaké a za jakým účelem cookies u nás používáme?

Cookies jsou užívány z mnoha důvodů a k různým účelům, které můžeme rozdělit následovně:

 1. Striktně potřebné cookies - nezbytné soubory cookies, jež jsou využity pro správnou funkci webových stránek. Naše webové stránky neužívají žádné cookies tohoto typu.
 2. Analytické cookies – shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách a slouží k vyhodnocování uživatelského chování, jakož i k sledování počtu návštěvníků, zjištění odkud návštěvníci přišli předtím, než navštívili naši webovou stránku, a k následnému návrhu opatření mající za cíl lepší uživatelskou zkušenost. Tyto cookies nejsou používány k tomu, aby na vás cílily reklamy. Bez těchto cookies budeme mít jen omezené informace o výkonu naší webové stránky a nebudeme do takové míry schopni zajišťovat, aby pro Vás bylo prohlížení stránky pohodlnější a příjemnější.
 3. Funkční cookies - umožňují, aby si webová stránka zapamatovala možnosti, které jste si zvolili jako vaše uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, kde se nacházíte, na základě čehož tyto cookies zlepšují váš uživatelský komfort při užití webových stránek. Tyto cookies si mohou také zapamatovat změny ve velikosti písma, fontu a dalších částí webových stránek, tak jak si je uživatel přizpůsobil. Dále umožňují využití služeb, o které uživatel požádal, jako je sledování videí, umístění komentářů na blogu, apod. Informace shromažďované prostřednictvím těchto cookies mohou být anonymní a nesledují vaše aktivity při návštěvě jiných webových stránek. Naše webové stránky neužívají žádné cookies tohoto typu.
 4. Marketingové cookies - jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Na našich webových stránkách využíváme následující cookies:

Název

Typ cookies

Účel a doba platnosti

Facebook Pixel

marketingové cookies

měření konverzí, pro identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting), expirace po 180 dnech.

Google Analytics

analytické cookies

měření návštěvnosti, poskytuje statistiky a základní analytické nástroje pro optimalizaci vyhledávačů a marketingové účely, expirace dle nastavení prohlížeče nebo do odstranění

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány prostřednictvím:

 • služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing
 • služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Jak mít cookies pod kontrolou?

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Cookies si můžete ve svém webovém prohlížeči spravovat, a to tak, že některá můžete zakázat a některá z nich povolit. Dejte však pozor, pokud některé cookies zakážete, může se stát, že nebudete moci plně využít některých funkcí našich webových stránek a plného komfortu, které cookies poskytují. Může se také stát, že některé funkce našich webových stránek vám nemusí fungovat správně.

Pokud potřebujete pomoci při konfiguraci cookies, přikládáme odkazy o cookies u nejčastěji používaných prohlížečů:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari